Kiusaamista ja epäasiallista käytöstä ennalta ehkäistään seurassamme joukkueen itse laatimilla pelisäännöillä.

OHJE HARRASTAJILLE JA HARRASTAJIEN VANHEMMILLE:

Jos kohtaat tai havaitset kiusaamista tai epäasiallista käyttäytymistä ole yhteydessä joukkueen valmentajiin tai joukkueenjohtajiin. Voit olla myös suoraan yhteydessä seuran valmennuspäällikköön tai junioripäällikköön. Voit ilmoittaa näistä asioista myös nimettömänä.

Kaikki asiat käsitellään asianosaisten kanssa luottamuksella.

OHJE TOIMIHENKILÖILLE:

Jos havaitset tai sinulle ilmoitetaan joukkueen sisällä tapahtuneesta kiusaamisesta tai epäasiallisesta käytöksestä, etene seuran toimintamallin mukaan. Ole tarvittaessa yhteydessä seuran valmennuspäällikköön tai junioripäällikköön.

SEURAN TOIMINTAMALLI:

1. Joukkueen toimihenkilöiden ja asianosaisten kanssa käydään keskustelu, jossa sovitaan tulevasta toiminnasta. Tarvittaessa pyydetään anteeksi ja tehdään lupaukset kiusaamisen tai epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseen liittyen.

2. Jos kiusaaminen tai epäasiallinen toiminta jatkuu keskustelusta huolimatta, otetaan valmennus- tai junioripäällikkö mukaan selvittämiseen. Tässä palaverissa sovitaan mahdollisesta muista toimenpiteistä.

Tapausten selvittely kirjataan aina ja kirjauksesta pitää löytyä: ¤ tapahtuman sisältö ¤ päivämäärä ¤ ketkä ovat olleet mukana selvittelyssä ¤ osapuolten nimet, jos on tiedossa

3. Mikäli kiusaaminen tai epäasiallinen toiminta ei näistä toimenpiteistä huolimatta lopu, etenemme näiden vaiheiden mukaisesti:

Selvitämme asiaa ja palaamme asiaan sovittuun ajankohtaan mennessä. Seurassa sovitaan, että ketkä jatkaa asian käsittelyä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman puolueettomat käsittelijät. Tarvittaessa hankimme ulkopuolista apua asian käsittelyyn.

Arvioidaan rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarve Arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus. Jos huoli herää ala-ikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus.

Osapuolten kuuleminen, kun ei ole syytä epäillä rikosta. Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Nämä kuulemiset kirjataan ylös ja kuullut henkilöt saavat mahdollisuuden lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen. Kirjauksiin merkitään seuraavat asiat:

· ketä on kuultu

· milloin

· ketkä ovat olleet paikalla kuulemisten sisältö

· mitä on sovittu jatkosta

Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan ala-ikäisiä, vanhempia informoidaan ja heiltä pyydetään lupa, sekä annetaan heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia informoidaan jälkikäteen, mistä on puhuttu, ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa ensisijaisena meillä on lapsen tai nuoren etu. Kurinpidollisista toimenpiteistä erityisesti koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää seuran hallitus. Informoimme kaikista häirintä- ja väkivaltatapauksista seuran hallitusta.

Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Jos valitus tai huoli on tullut suoraan yksityishenkilöltä, esimerkiksi vanhemmalta tai urheilevalta nuorelta, kerrotaan hänelle valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Jos valitus on tullut lajiliitosta, toimitetaan raportti selvityksestä lajiliitolle.